Gå til indhold

Spring til navigation

Generelle vilkår og betingelser for forhandlerområdet

Generelle vilkår og betingelser til brug af forhandlerområdet i Auto-Trust.dk (Betingelser-forhandlerområde, fra 16.08.2023)
Indhold
A Generelle vilkår og betingelser Forhandlerområde
§ 1 Leverandør og anvendelsesområde
§ 2 Kontraktens genstand og ydelsernes omfang
§ 3 Registrering og indgåelse af kontrakt
§ 4 Sletning af tilbud, blokering, opsigelse og andre foranstaltninger
§ 5 Afregning, forfaldsdato og størrelse af vederlag og betaling
§ 6 Prisændringer og ændring af de generelle betingelser
§ 7 Krav til indholdet og præsentationen af bemærkningerne og præsentationen af forhandleren
§ 8 Databeskyttelse
§ 9 Ansvar for indholdet af annoncerne
§ 10 Fritagelse
§ 11 Ansvar
§ 12 Ophavsrettigheder og brugsrettigheder
§ 13 Tredjemands udøvelse af rettigheder, overtagelse af kontrakten og særlig opsigelsesret
§ 14 Gældende lov, opfyldelsessted og værneting
§ 15 Adskillelsesklausul
B. Brugeroplysninger
A Generelle vilkår og betingelser Forhandlerområde Udbuddet af tjenester i forhandlerområdet på www.Auto-Trust.dk (herefter "Auto-Trust.dk"), er underlagt disse generelle vilkår og betingelser (herefter "betingelser"). Ved at registrere dig hos os som bruger accepterer du automatisk gyldigheden af disse almindelige forretningsbetingelser for forhandlerområdet.
§ 1 Leverandør og anvendelsesområde § 1.1
Forhandlerområdet under domænet www.Auto-Trust.dk er et tilbud fra
ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV
§ 1.2
Auto-Trust.dk giver på hjemmesiden oplysninger om de enkelte bilforhandlere i ord, billeder og lyd samt mulighed for at forespørge på forhandlerens produkter og kommentere bedømmelser.
§ 1.3
Auto-Trust.dk driver databaser, der er tilgængelige via internettet, hvortil registrerede bilforhandlere (i det følgende benævnt "forhandlere") kan indtaste bemærkninger til bedømmelser, som bilforhandlerens kunder har afgivet via det såkaldte brugerområde efter at have indsendt bedømmelsen.
§ 1.4
Forhandlerområdet på Auto-Trust.dk henvender sig udelukkende til erhvervsdrivende. I forbindelse med disse generelle betingelser er en erhvervsdrivende en fysisk eller juridisk person.
§ 1.5
Disse generelle brugs- og forretningsbetingelser gælder udelukkende mellem Auto-Trust.dk og forhandlerne i forhandlerområdet i de databaser, der drives af Auto-Trust.dk. Individuelle kontraktmæssige aftaler har forrang for disse betingelser. Afvigende, modstridende eller supplerende betingelser bliver ikke en del af kontrakten, medmindre deres gyldighed udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.
§ 1.6
Auto-Trust.dk stiller kun de tekniske forudsætninger til rådighed for indsendelse og kommentering af bedømmelser i form af databaser. Auto-Trust.dk har ingen indflydelse på indholdet af bedømmelser og kommentarer. I særdeleshed er Auto-Trust.dk ikke selv bedømmer eller kommentator.
§ 1.7
Auto-Trust.dk er ikke involveret i forholdet mellem bedømmeren og forhandleren (bilforhandler, kommentator), hverken som mellemmand eller som part eller som repræsentant for en part.
§ 2 Kontraktens genstand og ydelsernes omfang § 2.1
Den tjeneste, som Auto-Trust.dk leverer, består i at stille kundebedømmelser til rådighed og give forhandleren (Auto-Trust.dk kunden) mulighed for at kommentere bedømmelserne.
§ 2.2
Den tjeneste, som Auto-Trust.dk leverer, består også i at stille en indtastningsmaske til rådighed til kommentering af bedømmelser, at aktivere de kommentarer, der indtastes via indtastningsmasken, og at gøre det muligt at hente bedømmelserne, herunder kommentarerne, fra Auto-Trust.dk databaserne via internettet.
§ 2.3
Auto-Trust.dk reklamerer selv og gennem tredjeparter for Auto-Trust.dk, f.eks. ved at inddrage bedømmelserne eller uddrag heraf på andre websteder, softwareapplikationer, i e-mails eller i markedsføringstiltag i trykte medier, radio og tv. Auto-Trust.dk giver også tredjeparter mulighed for at reklamere for deres tilbud og tjenester via Auto-Trust.dk. Auto-Trust.dk kan også give tredjeparter adgang til de data, oplysninger og det indhold, der offentliggøres via Auto-Trust.dk, for at støtte disse aktiviteter.
§ 2.4
Auto-Trust.dk giver tredjeparter mulighed for at medtage reklamehenvisninger til deres egne tjenester i de notifikationsmails, der sendes til de deltagende bilforhandlere via Auto-Trust.dk, når der modtages en ny bedømmelse af dem.
§ 2.5
Forhandleren giver Auto-Trust.dk uden beregning den eksklusive, overdragelige og underlicensérbare ret, der er ubegrænset i tid, geografi og indhold, til at benytte det indhold, som forhandleren har indsendt til Auto-Trust.dk online og offline, navnlig til at gøre indholdet offentligt tilgængeligt, reproducere, distribuere og redigere indholdet.
Ovenstående tildeling af rettigheder omfatter også særligt
- ret til at gengive indholdet på alle analog og digitale billed- og lydbærere (fx cd, cd-rom, dvd, hukommelseskort, harddiske, videokassetter osv.) og i alle trykte medier (fx magasiner, aviser, plakater, flyers, brochurer, nyhedsbreve osv.)
- retten til at kombinere indholdet med andet indhold (tekst, billeder, hyperlinks, varemærker, logoer osv.) og andre reklamemedier og til at bruge disse forbindelser i overensstemmelse med denne aftale;
- retten til at redigere indholdet, herunder men ikke begrænset til at formindske, forstørre, opdele, forkorte, ændre og bruge sådan redigering i overensstemmelse med denne aftale;
- retten til at bruge indholdet til præsentationer som f.eks. Power Point-præsentationer, internt og ved offentlige arrangementer, såsom messer, seminarer og uddannelseskurser;
- retten til at føre indholdet ind i enhver database og gemme det der.
§ 2.6
Forhandleren accepterer også, at der kan laves oversættelser af forhandlerens annoncer med henblik på integration i udenlandske websteder og softwareapplikationer.
§ 2.7
Forhandleren forsikrer, at forhandleren selv har skabt indholdet og er bemyndiget til at videregive det til Auto-Trust.dk i det ovenfor beskrevne omfang.
§ 2.8
Det er teknisk umuligt at opnå 100 % tilgængelighed af Auto-Trust.dk. Auto-Trust.dk forsøger dog at holde sine tjenester tilgængelige så konstant som muligt. Vedligeholdelses-, sikkerheds- eller kapacitetsproblemer samt begivenheder, som Auto-Trust.dk ikke har indflydelse på (f.eks. afbrydelser af offentlige kommunikationsnet, strømsvigt osv.), kan føre til kortvarige forringelser af tilgængeligheden af Auto-Trust's tjenester.
§ 2.9
Auto-Trust.dk kan gøre brugen af Auto-Trust.dk tjenesten eller enkelte funktioner i Auto-Trust.dk eller omfanget af brugen af enkelte funktioner og tjenester betinget af visse betingelser, f.eks. kontrol af registreringsdata, varighed af kontraktforholdet, type og omfang af brugen samt af opfyldelsen af visse sikkerhedsforanstaltninger.
§ 2.10
Auto-Trust.dk forbeholder sig ret til at begrænse en forhandlers indtastning af kommentarer, hvis dette er nødvendigt af tekniske årsager, især af kapacitetsmæssige årsager. Dette gælder både for dataoverførsel i forhandlerområdet og for dataoverførsel ved hjælp af et FTP-program.
§ 2.11
Især af tekniske årsager kan det midlertidigt ikke eller kun i begrænset omfang være muligt at hente aktiverede bedømmelser og leads samt endnu ikke offentliggjorte bedømmelser og leads (uforudsete systemfejl).
§ 3 Registrering og indgåelse af kontrakt § 3.1
Ved registrering og overførsel af forhandlerens data afgives tilbud om indgåelse af en kontrakt om brug af forhandlerområdet underlagt disse betingelser. Udover hovedvirksomheden er den enkelte filialdrift, salgssted eller andet sted også forhandler i nærværende betingelsers forstand. En separat registrering er påkrævet for hver af disse lokationer. Auto-Trust.dk vil udstede en individuel regning for hver af de specificerede lokationer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem forhandleren og Auto-Trust.dk. En forhandlerkonto er ikke overførbar og må ikke bruges af forskellige filialer eller lokationer.
§ 3.2
Auto-Trust.dk træffer efter eget skøn afgørelse om accept af tilbuddet efter modtagelse af tilbuddet. Accept af tilbuddet sker ved ordrebekræftelse eller ved frigivelse til forhandlerområdet efter forhandlerens egen registrering af forhandleren i vores system. Der er ingen ret til indgåelse af en kontrakt.
§ 3.3
Registrering er kun tilladt for juridiske personer, fysiske personer, ubegrænset juridisk personers og partnerskaber. Navnlig er det ikke tilladt for mindreårige at registrere sig. Den person, der registrerer sig, skal være bemyndiget til at indgå tilsvarende kontrakter på forhandlerens vegne og skal straks efter anmodning fra Auto-Trust.dk fremlægge bemyndigelsen.
§ 3.4
Den registrerende person er forpligtet til at give fuldstændige og sandfærdige oplysninger.
§ 3.5
Auto-Trust.dk er berettiget til inden for rammerne af registreringen og det løbende kontraktforhold at kræve fremlæggelse af et uddrag af virksomhedsregistrering og/eller CVR-registret samt andre dokumenter og oplysninger, som forekommer nødvendige eller hensigtsmæssige for registreringen eller opretholdelsen af kontraktforholdet.
§ 3.6
Hvis de afgivne oplysninger ændres efter registreringen, er forhandleren forpligtet til straks at underrette Auto-Trust.dk herom. Meddelelsen bedes ske skriftligt til ovennævnte adresse eller pr. e-mail til info@asg-digital.dk.
§ 3.7
Forhandleren skal kontrollere rigtigheden af de afgivne data ved registrering og ved ændringer.
§ 3.8
Forhandleren skal holde sit password hemmeligt og omhyggeligt sikre sine adgangsoplysninger. Desuden er forhandleren forpligtet til straks at underrette Auto-Trust.dk, hvis der er tegn på, at forhandlerens adgangsdata er blevet misbrugt af tredjemand.
§ 3.9
Auto-Trust.dk videregiver ikke forhandlerens adgangskode til tredjemand og vil aldrig bede forhandleren om adgangskoden pr. e-mail eller telefon.
§ 4 Sletning af tilbud, blokering, opsigelse og andre foranstaltninger § 4.1
Auto-Trust.dk kan træffe følgende foranstaltninger, hvis der er konkrete tegn på, at en forhandler overtræder lovbestemmelser, tredjemands rettigheder eller disse betingelser, eller hvis Auto-Trust.dk har en anden berettiget interesse (især i tilfælde af forsinket betaling):
- Sletning af kommentarer eller andet indhold, der er blevet lagt ud på Auto-Trust.dk
- Forsinkelse af offentliggørelsen af indhold, der er tilgængeligt på Auto-Trust.dk
- Advarsel af forhandlere
- Begrænsning af brugen af Auto-Trust.dk
- Midlertidig blokering af forhandlere
- Endelig blokering af forhandlere
§ 4.2
Ved valget af foranstaltning tager Auto-Trust.dk hensyn til den pågældende forhandlers legitime interesser, navnlig om der er beviser for, at forhandleren er ansvarlig for overtrædelsen.
§ 4.3
Auto-Trust.dk kan slette kommentarer, hvis deres indhold eller præsentation strider mod disse betingelser (især bestemmelserne i § 7) eller mod retsforskrifter eller krænker tredjemands rettigheder.
§ 4.4
Auto-Trust.dk kan midlertidigt blokere en forhandler for at bruge Auto-Trust.dk. Konsekvensen af en midlertidig blokering er, at forhandleren ikke længere kan logge ind via Auto-Trust.dk tjenesten, og at forhandlerens annoncer ikke længere kan tilgås via Auto-Trust.dk.
§ 4.5
I tilfælde af misligholdelse af betaling, tilbagekaldelse af en tilladelse til direkte debitering eller en tilbagebetalingsnota er Auto-Trust.dk berettiget til at tilbageholde sin egen tjeneste og blokere den pågældende forhandlers kommentarer, så forhandlerens kommentarer ikke længere kan hentes fra databaserne.
§ 4.6
Auto-Trust.dk kan permanent blokere en forhandler for brug af Auto-Trust.dk, hvis forhandleren gentagne gange eller i særlig grad groft overtræder disse betingelser eller hvis der foreligger en anden væsentlig grund.
§ 4.7
Den betalte deltagelse løber i den periode, som forhandleren har booket. Herefter forlænges den betalte deltagelse med 1 måned ad gangen, hvis den ikke opsiges skriftligt eller pr. e-mail af forhandleren eller af Auto-Trust.dk i god tid med et varsel på 1 plus en løbende måned før den pågældende kontraktudløb. Opsigelse til Auto-Trust.dk kan sendes til ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV eller pr. e-mail til info@asg-digital.
§ 4.8
Forhandleren og Auto-Trust.dk har ret til at opsige brugsretsaftalen af en gyldig grund, hvis en fortsættelse af kontraktforholdet indtil udløbet af den lovbestemte opsigelsesfrist er urimelig under hensyntagen til alle omstændigheder i det enkelte tilfælde og under afvejning af forhandlerens og Auto-trust.dk´s interesser. Derudover har Auto-Trust.dk navnlig, men ikke udelukkende, en ekstraordinær grund til opsigelse, hvis der foreligger en overtrædelse af forhandlerens forpligtelser i henhold til § 7.
§ 4.9
I tilfælde af genoptagelse af kontraktforholdet og genindtræden af en forhandler efter opsigelse eller endelig blokering fra Auto-Trust's side på grund af overtrædelse af de generelle betingelser, på grund af manglende betaling eller af en anden væsentlig grund er Auto-Trust.dk berettiget til at kræve et genoptagelsesgebyr i overensstemmelse svarende til 2 måneders abonnement.
§ 5 Afregning, forfaldsdato og størrelse af vederlag og betaling § 5.1
Det månedlige abonnement beregnes og opkræves af Auto-Trust.dk månedsvis forud. Fakturering sker elektronisk eller pr. post ved fremsendelse af faktura. Det endelige beløb, der fremgår af fakturaen, forfalder til betaling 14 dage efter, at fakturaen er udstedt.
§ 5.2
Det månedlige abonnement vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden.
§ 5.3
Forhandleren skal betale supplerende gebyrer for yderligere tjenester, der leveres af Auto-Trust.dk. Sådanne tjenester tilbydes og aftales individuelt.
§ 6 Prisændringer og ændring af de generelle betingelser § 6.1
Prisændringer annonceres af Auto-Trust.dk i god tid, så forhandleren kan opsige kontraktforholdet, inden de nye priser træder i kraft, med forbehold af en særlig opsigelsesret på 30 dage. Hvis forhandleren ikke gør brug af denne ret og fortsætter med at benytte Auto-Trust's tjenester efter prisændringens ikrafttrædelsesdato, er prisændringen bindende for begge parter.
§ 6.2
Auto-Trust.dk forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden begrundelse, medmindre en ændring ikke er rimelig for forhandleren. Auto-Trust.dk vil underrette forhandleren om ændringerne via e-mail. Hvis forhandleren ikke inden 30 dage efter meddelelsen gør indsigelse mod gyldigheden af ​​de ændrede vilkår og betingelser, anses de ændrede vilkår for aftalt.
§ 7 Krav til indholdet og præsentationen af bemærkningerne og præsentationen af forhandleren § 7.1
Forhandleren er forpligtet til at fremsætte fuldstændige og sandfærdige kommentarer i forbindelse med bedømmelsen. Fejlagtige kommentarer (f.eks. skrivefejl, klassificering i forkerte kategorier) skal rettes straks efter, at de er blevet opdaget, via funktionen "Rediger".
§ 7.2
Når forhandleren kommenterer på bedømmelser skal man altid være opmærksom på at sikre, at kommentarerne altid er på et sagligt niveau. Især kommentarer af fornærmende, stødene eller truende karakter, af racistisk eller på anden måde strafbar karakter er ikke tilladt og vil blive slettet af Auto-Trust.dk efter opdagelse.
§ 7.3
Præsentationen af forhandleren kan illustreres med fotos og et videolink. Forhandleren forpligter sig til kun at placere sådanne fotos på Auto-Trust.dk, som forhandleren er berettiget til at bruge uden begrænsninger, og som ikke er behæftet med tredjemands rettigheder, navnlig tredjemands ophavsrettigheder. De anvendte billeder må ikke være vildledende og skal afspejle de faktiske omstændigheder på stedet.
§ 7.4
Hvis Auto-Trust.dk leverer visse kvalitetsmærker, widgets, garantimærker eller andre tillidssymboler, er en forhandler forpligtet til, forudsat at forhandleren har flere lokationer, at sikre, at disse kun identificerer de steder, der opfylder kravene. Andre tillidssymboler må kun bruges, hvis de er godkendt af Auto-Trust.dk.
§ 7.5
Præsentationen af bilhuset/lokationen må ikke ved sin ordlyd, sit indhold, sin visuelle præsentation og det tilsigtede formål være i strid med lovbestemmelser eller sædelighed.
§ 7.6
Det er principielt ikke tilladt at indsætte links til andre eksterne websteder end forhandlerens eget websted, andre tjenester og informationskilder i en præsentation af bilforhandleren, medmindre disse er lovpligtige. E-mailadresser og ikke-aktiverede webadresser (URL'er) og dele heraf betragtes også som links.
§ 7.7
Det er udelukkende tilladt at angive telefonnumre hvis forhandleren har en betalende profil.
§ 8 Databeskyttelse Ud over disse betingelser gælder Auto-Trust.dk's ”Politik om beskyttelse af personlige oplysninger”.
§ 9 Ansvar for indholdet af annoncerne § 9.1
Forhandleren er alene ansvarlig for indholdet af kommentarerne. Hverken korrektheden eller fuldstændigheden af kommentarerne kontrolleres af Auto-Trust.dk. Auto-Trust.dk påtager sig intet ansvar for annoncernes korrekthed og fuldstændighed.
§ 9.2
Auto-Trust.dk fraskriver sig enhver garanti og ansvar for, at kommentarerne overholder de lovmæssige bestemmelser.
§ 10 Fritagelse Forhandleren friholder Auto-Trust.dk for alle krav, som tredjeparter gør gældende over for Auto-Trust.dk på grund af krænkelse af deres rettigheder ved forhandlerens annoncering eller på grund af forhandlerens anden brug af Auto-Trust.dk. I dette tilfælde påtager forhandleren sig også omkostningerne ved Auto-Trust.dk's nødvendige juridiske forsvar, herunder alle rets- og advokatsalærer. Dette gælder ikke, hvis og i det omfang forhandleren ikke er ansvarlig for overtrædelsen.
§ 11 Ansvar § 11.1
Auto-Trust.dk er kun ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed. I det omfang en tilregnelig pligtforsømmelse er baseret på simpel uagtsomhed og en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, hvis misligholdelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, og hvis opfyldelse du som forhandler regelmæssigt, er afhængig af) misligholdes forsætligt, er vores erstatningsansvar begrænset til den forudsigelige skade, der typisk opstår i sammenlignelige tilfælde. I tilfælde af dødsfald, sundhedsskader eller legemsbeskadigelse er vi ansvarlige i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
§ 11.2
I alle andre henseender er ansvaret udelukket.
§ 11.3
Auto-Trust.dk påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af tillidsfaktorerne.
§ 12 Ophavsrettigheder og brugsrettigheder Alle data, oplysninger, logoer, tekster, programmer og billeder på webstedet, som stilles til rådighed via Auto-Trust.dk, er omfattet af ophavsret. Ændring, viderebehandling og brug i medier af enhver art af tredjepart er ikke tilladt. Forhandlerens rettigheder berøres ikke af dette. Forhandleren kan fortsat frit disponere over sine egne data og oplysninger.
§ 13 Tredjemands udøvelse af rettigheder, overtagelse af kontrakten og særlig opsigelsesret Auto-Trust.dk er berettiget til at overføre sine rettigheder og forpligtelser fra dette kontraktforhold helt eller delvist til en tredjepart med et varsel på fire uger. I dette tilfælde er forhandleren berettiget til at opsige brugeraftalen uden varsel.
§ 14 Gældende lov, opfyldelsessted og værneting § 14.1
Dansk lov finder anvendelse på indgåelse og gennemførelse af alle kontrakter. Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer (CISG) finder udtrykkeligt ikke anvendelse.
§ 14.2
Aftalen reguleres af dansk ret.
Alle tvister, der måtte opstå i relation til denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed ved forhandling mellem parterne, skal afgøres ved retten i Odense i 1. instans.
§ 15 Adskillelsesklausul Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er ineffektive eller indeholder et hul, forbliver resten af ​​kontrakten gældende. I stedet for den ugyldige eller manglende bestemmelse gælder de relevante lovbestemmelser.
B. Brugeroplysninger 1. oplysninger om Auto-Trust.dk og adresse
ASG Digital A/S
Bondovej 16
5250 Odense SV
Telefon: 70707272
E-mail: info@asg-digital.dk
Internet: www.asg-digital.dk
CVR-nummer: 40066349
2. Oplysninger om hovedtrækkene i de udbudte tjenester.
De væsentlige kendetegn ved de tilbudte tjenester findes i de enkelte tjenestebeskrivelser, som Auto-Trust.dk stiller til rådighed som en del af præsentationen af tjenesterne, navnlig § 1 og § 2 i Auto-Trust.dk's generelle betingelser (se ovenfor).
3. Oplysninger om indgåelse af aftalen og kontraktvarighed
Aftalen mellem Auto-Trust.dk og forhandleren indgås i overensstemmelse med § 3 i Auto-Trust.dk's almindelige forretningsbetingelser (se ovenfor). Kontraktens løbetid fastsættes i overensstemmelse med § 4 i Auto-Trust.dk's betingelser (se ovenfor).
4. Oplysninger om lagring af vilkår og betingelser og forhandlerens adgangsmuligheder
Forhandleren kan altid se de almindelige forretningsbetingelser på dette websted. Betingelserne sendes til forhandleren ved registreringen.
5. Oplysninger om de sprog, der er tilgængelige for indgåelse af kontrakten
Kun det danske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakter.